Translation

.padNotPinnedVariable
This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
119/1010
Key English Swedish State
.type.presentation
Presentation
Presentation
.common_connectionLost
<b>Server Connection Lost</b><br>You're now in read-only mode until the connection is back.
<b>Serveranslutning tappad</b><br>Du är nu i skrivskyddat läge tills anslutningen är tillbaka.
.typeError
This document is not compatible with the selected application
Det här dokument är inte kompatibelt med vald applikationen
.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
Du är utloggad, {0}klicka här{1} för att logga in<br>eller tryck Esc för att öppna ditt dokument i skrivskyddat läge.
.padNotPinned
This document will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Det här dokument kommer automatiskt gå ut efter 3 månader av inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
.padNotPinnedVariable
This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer gå ut efter {4} dagars inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
.anonymousStoreDisabled
The administrator of this CryptPad instance has disabled storage for guests. Log in to access your own CryptDrive.
Administratören för denna CryptPad-instans har avaktiverat lagring för anonyma användare. Logga in för att komma åt din CryptDrive.
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Det här dokument har nått sitt utgångsdatum och är inte längre tillgängligt.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Det här dokumentet har tagits bort och är inte längre tillgängligt.
.inactiveError
This document has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new document.
Det här dokumentet har tagits bort på grund av inaktivitet. Vänligen tryck Esc för att skapa ett nytt dokument.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck Esc för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
Key English Swedish State
.owner_request_declined
{0} has declined your offer to be an owner of <b>{1}</b>
{0} har tackat nej till ditt erbjudande om att vara ägare till <b>{1}</b>
.owner_team_add
{0} wants you to be an owner of the team <b>{1}</b>. Do you accept?
{0} vill att du ska vara ägare till teamet <b>{1}</b>. Accepterar du?
.owner_text
The owner(s) of a document are the only users authorized to: add/remove owners, restrict access to the document with an access list, or delete the document.
Ägaren/ägarna av ett dokument är de enda användare som är behöriga att: lägga till/ta bort ägare, begränsa åtkomsten till dokumentet med en åtkomstlista eller ta bort dokumentet.
.owner_unknownUser
unknown
okänd
.padNotPinned
This document will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Det här dokument kommer automatiskt gå ut efter 3 månader av inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
.padNotPinnedVariable
This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer gå ut efter {4} dagars inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
.pad_base64
This document contains images stored in an inefficient way. These images will significantly increase the size of the document in your CryptDrive, and make it slower to load. You can migrate these files to a new format which will be stored separately in your CryptDrive. Do you want to migrate these images now?
Detta dokument innehåller bilder lagrade på ett ineffektivt sätt. Dessa bilder kommer att avsevärt öka storleken på dokumentet i din CryptDrive och göra det långsammare att ladda. Du kan migrera dessa filer till ett nytt format som kommer att lagras separat i din CryptDrive. Vill du migrera dessa bilder nu?
.pad_goToAnchor
Go to anchor
Gå till ankartagg
.pad_mediatagBorder
Border width (px)
Ramens tjocklek (px)
.pad_mediatagHeight
Height (px)
Höjd (px)

Loading…

user93977

Suggestion accepted

CryptPad / AppSwedish

This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer gå ut efter {4} dagar avs inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
a month ago
user93977

Suggestion added

CryptPad / AppSwedish

This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer gå ut efter {4} dagars inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
a month ago
None

Source string changed

CryptPad / AppSwedish

This paddocument will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
a year ago
neutron

New translation

CryptPad / AppSwedish

This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer gå ut efter {4} dagar av inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera{3} för att bevara det.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.padNotPinnedVariable
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.sv.json, string 22